Institut za javnu upravu iz Zagreba utemeljio je 2008. godine biblioteku Priručnici za stručno usavršavanje. Osnovni je cilj biblioteke publicirati radove koji bi u značajnijoj mjeri trebali pridonijeti stručnom usavršavanju službenika u javnoj upravi. Na taj način, Institut je prepoznao mogućnost da aktivno doprinese dugoročnim i međusobno povezanim procesima modernizacije i europeizacije državne i javne uprave u Hrvatskoj. 
EUROPEIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE U HRVATSKOJ

Priručnik Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj obrađuje pitanje transformacije sustava civilne zaštite i njegove prilagodne europskim upravnim standardima. Autorica Anđela Huzanić Jerkov analizira pravne i organizacijske aspekte iz kojih je nastala današnja Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Što je civilna zaštita u Europskoj uniji i koja je njezina pravna stečevina s tim u vezi? U kojoj mjeri je civilna zaštita europeizirana i kako se stvaraju europske javne politike? Kako je Hrvatska prihvatila i provela propise, standarde, i vrijednosti EU iz područja civilne zaštite i je li kod nas izgrađen europski model civilne zaštite? Na ta i druga povezana pitanja, ovaj priručnik daje odgovore.

Priručnik sadrži četiri dijela. U prvom se prikazuju i analiziraju koncepti europeizacije i upravne mreže kako bi se stvorio okvir za analizu sustava civilne zaštite u sljedećim poglavljima. U drugom se razmatra razvoj upravnog područja zaštite i spašavanja te instrumenti međunarodne pomoći u tom području. Treći dio posvećen je civilnoj zaštiti u Europskoj uniji i postupnoj europeizaciji tog upravnog područja, posebno razvoju pravne stečevine i standarda koji se odnose na civilnu zaštitu. U četvrtom dijelu, Priručnik se bavi urastanjem hrvatskog sustava civilne zaštite u svojevrsnu europsku upravnu mrežu te se analiziraju i druge inicijative koje potiču suradnju i povezivanje sustava civilne zaštite na području srednje i jugoistočne Europe.

Priručnik je namijenjen svim zaposlenicima u sustavu zaštite i spašavanja koji se žele upoznati s promjenama do kojih je došlo u ovom području u proteklom razdoblju, a koje promjene su velikim dijelom posljedica pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i djelovanja u novom okruženju u kojem civilna zaštita ima sve važniju ulogu. Izvrstan je materijal za stručno osposobljavanje svih koji sudjeluju u mreži organizacija koje su u većoj ili manjoj mjeri uključene u zaštitu i spašavanje u Hrvatskoj.
Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskojj - br 11 cover II-02-02

EUROPEIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE U HRVATSKOJ
Autor: Anđela Huzanić Jerkov
Institut za javnu upravu,
Priručnici za stručno usavršavanje,
Zagreb, rujan 2015.
ISBN 978-953-7935-04-7
meki uvez, 143 stranice
cijena: 80,00 kuna
SURADNJA I RAZVOJ U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI

Objavljeni priručnik u svom prvom dijelu predstavlja zbornik radova izloženih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu „Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva“ koje je održano 19. veljače 2015. u Zagrebu.

Kroz upravnoznanstvenu, pravnu, ekonomsku i financijsku perspektivu, autori obrađuju teme konsolidacije sustava lokalne samouprave, razvojne uloge samoupravnih jedinica te s njom povezane probleme nedostatnog financijskog, razvojnog i apsorpcijskog kapaciteta. Naglasak se stavlja na nove mogućnosti za urbani razvoj, kvalitetu lokalnih javnih usluga te na organizacijske i financijske poticaje domaćem i prekograničnom povezivanju lokalnih i regionalnih jedinica u svrhu oblikovanja i provedbe razvojnih i socijalnih programa i projekata te rješavanja trans-teritorijalnih javnih problema. Autori objavljenih radova su: prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica, Boris Milošević, dr. sc. Sanja Maleković, dr. sc. Jakša Puljiz, mr. sc. Ivana Keser, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i dr. sc. Jasmina Džinić.

Drugi dio priručnika donosi šest dokumenata pravne i političke prirode usvojenih pod okriljem Vijeća Europe i Europske unije, a koji čine temelj europskog institucionalnog okvira za teme o kojima govore objavljeni radovi. Većina njih je po prvi put objavljena u hrvatskom prijevodu. Radi se o Europskoj konvenciji o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti te njena tri dodatna protokola, Povelji o višestupanjskom upravljanju u Europi usvojenoj od strane Odbora regija Europske unije te Preporuci Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe o institucionalnom okviru za suradnju lokalnih jedinica.
Naslovnica-Suradnja

SURADNJA I RAZVOJ U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI
Urednici: Ivan Koprić, Mihovil Škarica, Boris Milošević
Institut za javnu upravu,
Priručnici za stručno usavršavanje,
Zagreb, veljača 2015.
ISBN 978-953-7935-03-0
meki uvez, 332 stranica
cijena: 90,00 kuna
DVADESET GODINA LOKALNE SAMOUPRAVE U HRVATSKOJ

Zbornik donosi tekstove domaćih eksperata i lokalnih upravnih službenika izloženih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu u Zagrebu “Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetogodišnjih iskustava”. Radovi obrađuju različite teme iz područja lokalne samouprave: detaljan prikaz zakonskih promjena, analiza sustava neposrednog izbora izvršnih dužnosnika u lokalnoj samoupravi, uloge lokalnih jedinica u osiguranju konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini, konzultiranje građana, etički standardi lokalnih službenika, međuodnos političke i statističke regionalizacije, problem funkcioniranja malih općina, promjene u komunalnim djelatnostima i u sustavu nadzora nad lokalnom samoupravom.
lokalna2
DVADESET GODINA LOKALNE SAMOUPRAVE U HRVATSKOJ
Urednici: Ivan Koprić; Vedran Đulabić
Institut za javnu upravu,
Priručnici za stručno usavršavanje,
Zagreb, prosinac 2013.
ISBN 978-953-7935-01-6
meki uvez, 299 stranica
cijena: 70,00 kuna
AGENCIJE U HRVATSKOJ

Zbornik radova sadrži konačne verzije tekstova predstavljenih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu u Zagrebu “Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije? Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.” Radovi autora predstavljaju kombinaciju različitih pristupa problematici agencija i javnih službi I obrađuju teme koje se odnose na razvoj agencijskog modela javne uprave i položaj nezavisnih regulatora (I.Koprić), utjecaj procesa europeizacije na javne službe na lokalnoj i regionalnoj razini (V.Đulabić), prikaz razlike između američkih i europskih regulatora na primjeru regulacije tržišta kapitala (I. Bajakić), potrebu regulacije komunalnih službi (D.Sarvan), uspostavu pravnog okvira koji bi regulirao dobro upravljanje u regulatorima (A.Musa), prikaz iskustava i izazova rada agencije u području visokog obrazovanja (J.Havranek, S.Bezjak), budućnost reforme sustava agencija (T.Mičetić), problem vezani uz osiguranje neovisnosti regulatora (O.Spevec), mogućnosti poboljšanja kvalitete, pravne zaštite i učinkovitosti u regulatorima (N.Popović), pregled upravnosudske prakse u agencijskim stvarima (V.Kos).
agencije

AGENCIJE U HRVATSKOJ
Ivan Koprić; Anamarija Musa; Vedran Đulabić (ur.)
Institut za javnu upravu,
Priručnici za stručno usavršavanje,
Zagreb, prosinac 2013.
ISBN 978-953-7935-02-3
meki uvez, 276 stranica
cijena: 70,00 kuna
LOKALNA SAMOUPRAVA I LOKALNI IZBORI

Sedmo izdanje biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje započinje opsežnom uvodnom studijom prof.dr.sc. Ivana Koprića o iskustvima dvadesetogodišnjeg postojanja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj, koja se razvijala u tri temeljne faze: prvoj 1990-1993, drugoj 1993-2001 i trećoj 2001-2010. U studiji se analiziraju stanje i karakteristike postojeće teritorijalne organizacije te ozbiljni nedostaci postojećeg sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, razlozi za teritorijalnu reorganizaciju putem smanjivanja broja jedinica lokalne samouprave, osnivanja političkih (samoupravnih) regija, mjera modernizacije sustava itd. te naposljetku daje deset prijedloga za reformu sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj.

Prvi dio priručnika obuhvaća važeće odredbe Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10) koji se odnose na sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te cjeloviti tekst Europske povelje o lokalnoj samoupravi koju je Republika Hrvatska ratificirala u cijelosti 2009 (NN MU 14/97, 4/08). U drugom dijelu nalazi se pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s poveznicama i stvarnim kazalom (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) čije su posljednje izmjene i dopune stupile na snagu 01. siječnja 2013. Treći dio sadrži tekst Zakona o lokalnim izborima s poveznicama i stvarnim kazalom (NN 144/12) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2013. Priručnik sadrži i dva priloga: listu propisa koji reguliraju razne aspekte sustava lokalne samouprave, poput teritorijalnog ustroja, lokalnog djelokruga, lokalnog izbornog i službeničkog sustava, načina financiranja lokalnih jedinica, itd., te tablični prikaz broja stanovnika u općinama i gradovima Republike Hrvatske sukladno službenim rezultatima Popisa stanovništva 2011.
lokalna

LOKALNA SAMOUPRAVA I LOKALNI IZBORI
Urednik: prof.dr.sc. Ivan Koprić
Institut za javnu upravu
veljača 2013.
Meki uvez, 324 stranice
ISBN 978-953-7935-00-9
Cijena priručnika: 70,00 kuna
EUROPSKA REGULACIJA PROFESIJA I KOMORE U HRVATSKOJ

U okviru biblioteke Instituta za javnu upravu "Priručnici za stručno usavršavanje" iz tiska je izašao novi priručnik pod nazivom “Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj” autorica Anamarije Muse i Jasmine Džinić.

Priručnik sadrži detaljnu studiju o komorama kao profesionalnim udruženjima za regulaciju profesija, koje imaju dugu povijest u Europi i Hrvatskoj. Studija posebno razmatra razloge i mogućnosti regulacije profesija, analizira komore u Hrvatskoj, bavi se izazovima njihove prilagodbe zahtjevima članstva u EU i zagovara razvoj profesionalizacije u javnoj upravi.

Priručnik je namijenjen svima koji su zainteresirani za pitanja djelovanja komora u Hrvatskoj, a sadrži i vrlo detaljan prikaz svih komora i strukovnih udruga koje djeluju u Hrvatskoj.
komore
EUROPSKA REGULACIJA PROFESIJA I KOMORE U HRVATSKOJ
Autori: doc.dr.sc. Anamarija Musa, Jasmina Džinić
Institut za javnu upravu
srpanj 2012.
Meki uvez, 230 stranica
Cijena priručnika: 70,00 kuna
EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR

U okviru biblioteke Instituta za javnu upravu "Priručnici za stručno usavršavanje" iz tiska je izašao novi priručnik pod nazivom “Europski upravni prostor”, koji su pripremili prof. dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa i mr.sc. Goranka Lalić.

Detaljna studija europskog upravnog prostora eminentnih autora s Pravnog fakulteta u Zagrebu obuhvaća analizu europskih institucija nakon Lisabonskog ugovora, procese europskog upravljanja i javnih politika EU, obrađuje pojam europskog upravnog prostora te utjecaj Europske unije na trendove razvoja javne uprave i javnih politika u državama članicama. Posebno se analizira politika proširenja EU te upravne prilagodne i reforme u kontekstu europeizacije. Priručnik je opremljen sadržajem, popisom kratica, popisom literature, prilozima i bilješkom o autorima. Namijenjen je svima koji su zainteresirani za pitanja javnog upravljanja u EU i položaja država članica u pogledu europskih javnih politika.

Sadržaj priručnika i bilješku o autorima možete pogledati na ovoj
poveznici.

eup
EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR
Autori: prof.dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa, mr.sc. Goranka Lalić Novak
Institut za javnu upravu
siječanj 2012.
Meki uvez, 299 stranice
ISBN: 978-953-55490-9-3
Cijena priručnika: 130,00 kuna
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Priručnik "Disciplinska odgovoranost državnih službenika", autorice Anice Drmić, jednostavnim i lako razumljivim jezikom obrađuje temeljne institute disciplinske odgovornosti državnih službenika prema važećem hrvatskom zakonodavstvu, uz navođenje relevantnih primjera iz komprativnog zakonodavstva.

Obrađena su opća pitanja disciplinskog postupka te tijela, pravni lijekovi i zastara disciplinskog postupka. Također, obrađene su vrste povreda disciplinske odgovornosti kao i disciplinske sankcije.

discodg
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
autor: Anica Drmić
Institut za javnu upravu,
ožujak 2011.
Meki uvez, 76 str.
ISBN: 978-953-55490-5-5
Cijena priručnika: 49,00 Kuna
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU S POVEZNICAMA I KAZALOM

"Zakon o općem upravnom postupku", treći je u nizu naslova objavljenih u biblioteci Instituta za javnu upravu "Priručnici za stručno usavršavanje".

Priručnik sadrži tekst novog Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., s detaljnim poveznicama članaka i kazalom pojmova, što omogućuje lakše snalaženje i primjenu propisa.


zup
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU S POVEZNICAMA I KAZALOM
Institut za javnu upravu,
prosinac 2009.
meki uvez, 149 str.
Cijena priručnika: 49,00 Kuna
NOVO SLUŽBENIČKO ZAKONODAVSTVO U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

U okviru biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje”, Institut za javnu upravu objavio je drugi u nizu priručnika, pod nazivom “Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi”.

Priručnik sadrži radove Sandre Pipunić, načelnice Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava u Središnjem državnom uredu za upravu, dr.sc. Alena Rajka, pročelnika Službe za upravni razvitak Grada Opatije, te doc.dr. Gordane Marčetić i prof.dr. Ivana Koprića s Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U priručniku su prikazani su i komentirani osnovni instituti novoga službeničkog zakonodavstva, s posebnim osvrtom na odredbe koje uređuju prijam u službu, sukob interesa i povrede službene dužnosti, ocjenjivanje i premještaje, te stavljanje na raspolaganje i prestanak službe. Nadalje, u priručniku se komentiraju i određeni nedostaci, te predlažu konkretna nomotehnička poboljšanja postojećih zakonskih odredbi.

U okviru priručnika pozornost je posvećena i analizi, klasifikaciji i opisu poslova, te odabiru, ocjenjivanju, nagrađivanju i napredovanju osoblja, s konkretnim prijedlozima za utemeljenje jedinstvenog službeničkog sustava u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Konačno, u priručniku se donosi prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav za lokalne službenike, te prijedlog načina određivanja osnovice za plaću.
sluzzak
NOVO SLUŽBENIČKO
ZAKONODAVSTVO U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
uredio: Vedran Đulabić
Institut za javnu upravu, travanj 2009.
meki uvez, 124 str.
Cijena priručnika: 59,00 Kuna
IZVRŠNE INSTITUCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

U okviru biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje”, Institut za javnu upravu objavio je priručnik “Izvršne institucije u lokalnoj samoupravi”, autora prof. dr. sc. Stjepana Ivaniševića.

Knjiga / priručnik bavi se tipologijom i komparativnim pregledom izvršnih institucija u lokalnoj samoupravi. Posebno su obrađene funkcije, načini odabira, strukturni oblici te tipologija izvršnih institucija u lokalnoj samoupravi.

Na bogatom komparativnom materijalu autor utvrđuje i analizira tri tipa izvršnih struktura u lokalnoj samoupravi: monokratski, kolegijalni i pluralni tip.
institucije
IZVRŠNE INSTITUCIJE
U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
autor: prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević
Institut za javnu upravu, travanj 2009.
meki uvez, 122 str.
Cijena priručnika: 59,00 Kuna