Prof. dr. sc. Ivan Koprić

524934
Osnovna i srednja škola u Vrbovcu, Pravni fakultet u Zagrebu: diplomirao 1987., magisterij znanosti 1994., doktorat znanosti 1999. Zaposlenja: PIK Vrbovec 1987-1990., Pravni fakultet u Zagrebu 1990-danas. Sada redoviti profesor upravne znanosti u trajnom zvanju, predstojnik Katedre za upravnu znanost (od 2007.) i predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu sa statusom prodekana Fakulteta (od 2011.). Obavljao dužnosti prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu 2001-2003., predstojnika Zavoda za javno pravo i javnu upravu (2005-2013.) pročelnika upravnog studija 2004-2007., dekana Društvenog veleučilišta u Zagrebu 2006-2011., voditelja poslijediplomskog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu 2006-2010. te niz drugih dužnosti.

Predsjednik Instituta za javnu upravu od 2008. Član Instituta od osnivanja Instituta 1997., a član Tajništva od 2000. do 2008. Glavni i odgovorni urednik znanstveno-stručnog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration od 2005., član Uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Lex localis (Maribor-Graz-Trst-Split), član Uredništva znanstveno-stručnog časopisa Revija za socijalnu politiku (Zagreb) te član Uredništva Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Zagreb). Urednik je biblioteke Suvremena javna uprava pokrenute 2002. godine., u okviru koje je objavljeno 25 knjiga. Član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) od osnivanja 2004.; Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske od 2006. (član Akademije od osnivanja 2001.), International Political Science Association od 2009., Hrvatskog politološkog društva od 2009. U srpnju 2012. izabran za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 05 (RC 05, Comparative studies on local government and politics) te za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 32 (RC 32, Public policy and administration) IPSA-e. Član hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja od 2013.

Vanjski član Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora u dva mandata, od 2008.. Član i voditelj više stručnih radnih skupina za pripremu strategija ili zakona Vlade Republike Hrvatske te resornih ministarstava. UNDP i OECD-Sigma ekspert u području javne uprave, upravljanja ljudskim potencijalima i upravnog prava. Od 2000. do 2004. bio je ispitivač na državnim stručnim ispitima. Član Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast od 2012., Nacionalnog povjerenstva za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave od 2012. te Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu od 2012. Imenovan je ekspertom za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore 2012. godine.

Objavio jednu samostalnu knjigu, četiri knjige kao suautor, devet knjiga kao priređivač, dvije monografske publikacije, jedan priručnik, osamdesetak znanstvenih radova, tridesetak stručnih radova te preko 130 osvrta, kolumni, prikaza i drugih radova. Sudjelovao u 37 znanstveno-stručnih projekata, od čega 14 međunarodnih. Vodio 10 projekata, od čega pet međunarodnih. Održao 66 pozvanih predavanja i priopćenja na međunarodnim znanstvenim konferencijama i skupovima te 43 na domaćim znanstvenim konferencijama i skupovima. Govorio na sedamdesetak drugih domaćih okruglih stolova, tribina i drugih skupova.

Područja znanstvenog rada obuhvaćaju državnu upravu, lokalnu i regionalnu samoupravu, javne službe, upravni postupak i upravni spor, upravne reforme i modernizaciju javne uprave, europske upravne standarde, organizacijsku teoriju i njezinu primjenu u javnoj upravi, upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, javni menadžment, urbani, lokalni i regionalni razvoj, i dr.

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave, stručnom poreznom studiju, specijalističkom poslijediplomskom interdisciplinarnom studiju Javna uprava, specijalističkom poslijediplomskom interdisciplinarnom studiju Upravljanje gradom, doktorskom studiju javnog prava i javne uprave te nizu drugih poslijediplomskih studija, a predavao i na studijima politologije i novinarstva. Mentor šest obranjenih doktorskih disertacija, četri znanstvena magistarska rada, deset poslijediplomskih specijalističkih radova te 150 diplomskih radova. Recenzirao više studijskih programa te pedesetak knjiga i znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu.

Knjige, priručnici i monografske publikacije

 • Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1999., VIII+485 str. (znanstvena monografija).

 • Hrestomatija upravne znanosti, svezak I. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1998., 332 str., suautor.

 • Hrestomatija upravne znanosti, svezak II. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1998., 472 str., suautor.

 • Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003., 473 str., suautor i urednik.

 • Modernisation of the Croatian Public Administration. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., 527 str., suautor i urednik.

 • Legislative Framework for Decentralisation in Croatia. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar u Zagrebu, Zagreb, 2003., 476 str., suautor i urednik.

 • Javna uprava – nastavni materijali. Zagreb, Pravni fakultet i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2006., urednik i suautor, 406 str.

 • Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009., str. 1-230, zbornik radova s međunarodnom recenzijom, suautor i suurednik.

 • Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., str. I-XVIII + 1-172, urednik i suautor.

 • Attracting and Retaining the Best People in the Civil Service. UNDP, Sarajevo, RCPAR, Athens, HRM CoP in Western Balkans, 2009., str. 1-39.

 • Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku. Zagreb: Udruga općina Republike Hrvatske, 2010., str. 1-35 (priručnik).

 • Managing Performance in the Western Balkan Civil Service Structures. UNDP, Bratislava, RCPAR, Athens, 2010., str. 1-31+12.

 • Europski upravni prostor. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2012., str. XV+1-299., suautor.

 • Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, Zagreb, Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013., str. I-XVIII+1-334, urednik i suautor.

 • Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., str. I-XIV+1-276, suurednik i suautor.

 • Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., str. I-XVIII+1-299.

 • Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2014., u tisku, suautor i urednik.

Znanstveni radovi

 • Odnos komunikacijskih kanala i pojedinih tipova kooperativnih društvenih odnosa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 41, br. 2-3/1991, str. 187-201.

 • Razna shvaćanja o organizaciji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 43, br. 5/1993, str. 551-576.

 • Strukturna uvjetovanost uspostavljenosti formalnih kanala u komunikacijskoj mreži organizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 45, br. 6/1995, str. 715-751.

 • Komunikacijsko posredovanje utjecaja okoline na strukturnu hijerarhičnost upravne organizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 46, br. 2/1996, str. 179-206.

 • Lokalni poslovi hrvatskih županija u svjetlu različitih europskih tradicija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 47, br. 5/1997, str. 497-559.

 • Neka temeljna pitanja organizacije porezne uprave u Hrvatskoj, Financijska praksa, vol. 22, br. 1-2/1998, str. 141-181.

 • Kultura, komunikacije i struktura upravnih organizacija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, br. 3/1998, str. 295-326.

 • Organizacijska kultura u javnoj upravi, Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 1/1999, str. 97-137.

 • Neke osnove za raspravu o reformi sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj, u: Javna uprava u demokratskom društvu (zbornik radova, uredništvo prof. dr. sc. Dragan Medvedović i dr.), Zagreb: Organizator, 1999., str. 121-129. Isto u: Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 4/1999, str. 599-608.

 • Administrative Structures and Competencies of Croatian Local Units. Croatian Critical Law Review, vol. 4, 1999.

 • Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje, Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 1/2000, str. 25-82 (suautor Gordana Marčetić).

 • Uloga županija u hrvatskom sustavu lokalne samouprave i uprave 1990-ih i perspektive regionalizacije nakon Promjena Ustava iz 2000. godine, Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 1/2001, str. 63-87.

 • Državna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj 1990-2001. – vladavina prava ili politike?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6/2001, str. 1275-1295.

 • Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 3-4/2001, str. 411-454.

 • Temeljni prijedlozi povodom nove regulacije statusa lokalnih službenika u Hrvatskoj, (suautori Gordana Marčetić, Helena Masarić, Dragan Medvedović), Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 2/2001, str. 283-329.

 • Local Government in Croatia (suautori Stjepan Ivanišević, Jasna Omejec, Jure Šimović), u knjizi: Stabilization of Local Governments (ed. Emilia Kandeva), Budapest, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society, 2001., str. 179-240.

 • Widening the Scope of Local Self-Government Powers and Narrowing Central Government Supervision, u: Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar, 2003., str. 87-129. Isto: Proširenje lokalnog samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora središnjih državnih organa, Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 3/2000, str. 391-436.

 • Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi (suautor Gordana Marčetić), u: Modernizacija hrvatske uprave (priredio Ivan Koprić), Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003., str. 191-227. Isto: Education of Administrative Personnel: Experiences and Challenges, u: Modernisation of Croatian Public Administration (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., str. 213-252. Isto: Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi, Hrvatska javna uprava, vol. 4, br. 3-4/2002, str. 515-566.

 • Local Government Development in Croatia. Problems and Value Mix, u knjizi: Local Democracy in Post-Communist Europe (eds. Harald Baldersheim, Michal Illner, Hellmut Wollmann), Opladen: Leske & Budrich, 2003., str. 181-210; Isto (kraća verzija): Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj, Javna uprava (Ljubljana), vol. 38, br. 2/2002, str. 207-232.

 • Approximation of Legislation and the Elaboration of the Professional Basis of the Decentralisation Process in Croatia, u: Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar, 2003., str. 1-20.

 • Modernizacija hrvatske uprave: pitanja, prijedlozi i perspektive, u: Modernizacija hrvatske uprave (priredio Ivan Koprić), Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003., str. 439-452. Isto: Modernisation of Croatian Public Administration: Issues, Proposals and Perspectives, u: Modernisation of Croatian Public Administration (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., str. 477-491.

 • Reforma javne uprave u Hrvatskoj: okviri, iskustva i perspektive, u zborniku radova X. Dnevi javnega prava, Portorož, 2004, str. 587-608. Izmjenjeno: Priority Areas in Reforming Governance and Public Administration in Croatia. http://www.unpan.org/innovmed, str. 1-22. Pretisnuto u: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 2005., str. 21-36

 • Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatska javna uprava, vol. 5, br. 1/2005, str. 35-79. Slično u: Teodor Antić et al.: Lokalna samouprava – pravno uređenje i praksa, Zagreb: Narodne novine, 2003., str. 3-34.

 • Mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj. U: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 2005., str. 7-19.

 • Temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj, u: Ivan Koprić (ur.) Javna uprava – nastavni materijali, Zagreb: Pravni fakultet i Društveno veleučilište, 2006., str. 375-382.

 • Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije, Hrvatska javna uprava, vol. 6, br. 1/2006., str. 223-239, 2006. Slično: Administrative Justice on the Territory of Former Yugoslavia, http://www.sigmaweb.org

 • Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj. U: Jakša Barbić (ur.) Reforma pravnog obrazovanja. Zagreb: HAZU, 2007., str. 40-62.

 • Regionalism and Regional Development Policy in Croatia. U: Ilona Pálné Kovács (ed.) Political Studies of Pecs: Regional Decentralization in Central and Eastern Europe. Pécs: University of Pécs, Department of Political Studies, 2007., str. 87-110.

 • Independent Local Lists in Croatia: In Search for a Composite Theoretical Frame. U: Marion Reiser, Everhard Holtmann (eds.) (2008) Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, str. 39-61

 • Upravljanje decentralizacijom kao nov pristup razvoju sustava lokalne samouprave, Hrvatska javna uprava br. 1/2008, str. 95-133

 • Reforma hrvatske javne uprave: problemi, rješenja i zablude. U: Eugen Pusić (ur.) Hrvatska država i uprava. Zagreb, HAZU, 2008., str. 49-65.

 • Europski standardi regulacije službi od općeg interesa: (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma. HJU br. 3/2008., 647-688 (suautori Anamarija Musa, Vedran Đulabić)

 • Managing Public Administration Reform in Croatia. Hrvatska javna uprava br. 3/2008., str. 551-565.

 • Directly Elected Mayors on the Territory of Former Yugoslavia. U: Pascal Delwit, Jean-Benoit Pilet, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers (eds.) Local Political Leadership in Europe: Town Chief, City Boss or Loco President? Brugge: Vanden Broele, 2009.

 • Neposredno birani načelnici: institucionalno oblikovanje, tradicija i kultura javnog sektora. Časopis: Anali Hrvatskog politološkog društva za 2008. godinu, objavljeno 2009., str. 399-416

 • Regulatorna tijela kao nov oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj državnoj upravi. U: Zvonko Posavec, Ivan Šimonović (ur.) Država i uprava. Zagreb: HAZU, 2008., str. 55-63.

 • Roles and Styles of Local Political Leaders on the Territory of Former Yugoslavia. Hrvatska javna uprava, vol. 9, br. 1/2009., str. 79-105

 • Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima, Hrvatska javna uprava, vol. 9, br. 1/2009., str. 69-78

 • Kritična važnost kapaciteta javne uprave za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: jesu li važnije političke zapreke ili upravne mogućnosti? U: Damir Vašiček (ur.) Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima. Opatija: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009., str. 147-159.

 • Od javnih službi do službi od općeg interesa: nova europska regulacija i njezin odraz u modernim upravnim sustavima. U: Zbornik radova drugog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija, Skopje, Pravni fakultet Justinijan Prvi Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij, 2009., str. 27-49.

 • Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija? Zagreb, Institut za javnu upravu, 2009., str. 1-10 (na CD)

 • Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava (suautor V. Đulabić). U: Dario Đerđa, Vedran Đulabić, Božo Gagro, Dunja Jurić-Knežević, Štefanija Kasabašić, Ivan Koprić, Dragan Medvedović, Zoran Pičuljan: Novi Zakon o općem upravnom postupku. Zagreb: Novi informator, str. 75-98.

 • Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija? U: Ivan Koprić, Vedran Đulabić (urednici): Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, Zagreb, 2009., str. 19-52.

 • Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave? U: Ivan Koprić (ur.): Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., str. 1-15.

 • The Croatian Public Administration Is in a Stormy Period. Hrvatska javna uprava 9(3): 609-616.

 • Regulatorna tijela kao novi oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj javnoj upravi. U: Zvonimir Posavec i Ivan Šimonović, urednici, Država i uprava, Zagreb, 2008: 55-63

 • Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, vol. 10, br. 4/2010, str. 941-959 (ranija verzija objavljena i u Teritorijalni ustroj i regionalizacija Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija. Split: Pravni fakultet u Splitu, 2010., str. 41-51)

 • Platni sustav i načela lokalne samouprave. U: Ivan Koprić, Edmond Miletić, Ivana Vargašević, Sanda Pipunić, Alen Rajko: Plaće i radni odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zagreb: TEB, 2010., str. 9-30

 • Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava. U: Nova lokalna i regionalna samouprava. Zagreb: HAZU, 2010., str. 109-144

 • Glavne karakteristike postojećeg i prijedlog novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske – zašto nam treba teritorijalna reorganizacija? U: Ivan Koprić (ur.) Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2011. (u pripremi).

 • Upravni ugovori – područje primjene i primjena prava (suautorstvo sa Sašom Nikšićem). U: Jakša Barbić, Miljenko Giunio (ur.) Zbornik 48. susreta pravnika. Opatija: Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010., str. 271-303

 • Kriteriji za prosudbu racionalnosti teritorijalne organizacije lokalne i regionalne samouprave. Riznica br. 12/2010, str. 40-47

 • Europeizacija upravnog sudovanja. Riznica br. 5/2011., str. 33-39.

 • Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj. U: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum. Zagreb: HAZU, 2011., str. 87-112.

 • Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, vol. LVII, 2011., tematski broj posvećen Slavoljubu Popoviću, str. 43-75

 • Upravljanje učinkovitošću u javnim upravama u jugoistočnoj Europi. Riznica br. 11/2011., str. 46-52.

 • Europski standardi upravnog postupanja. Riznica br. 12/2011., str. 60-65.

 • Europski upravni prostor – različiti pristupi, slični ishodi. U: Borče Davitkovski (ur.) Zbornik na Pravniot Fakultet Justinijan Prvi – radovi s međunarodne znanstvene konferencije Razvojne tendencije upravnog zakonodavstva. Skopje, 2011., str. 7-31.

 • What Kind of Agencification in Croatia. Trends and Future Directions (suautorica Anamarija Musa). Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2011., special issue, pp. 33-53.

 • Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. II., br. 1/2011, str. 1-39.

 • Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space (suautorice Anamarija Musa i Goranka Lalić Novak). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 5/2011., str. 1515-1560.

 • Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 11, no. 2/2011, pp. 435-454.

 • Agencies in Croatia (suatorica Anamarija Musa). U: Koen Verhoest, Sandra Van Thiel, Geert Bouckaert, Per Lægreid (eds.) Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012., pp. 266-276.

 • Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance. U: Ann Marie Bissessar (ed.) Governance: Is It for Everyone? New York: Nova Science Publishers, inc., 2012., str. 25-47.

 • Neka konceptualna pitanja europskog upravnog prostora. Hrvatska pravna revija, vol. XII, br. 4/2012, str. 51-61.

 • Regulacija službi od općeg interesa. Riznica br. 11/2012., str. 51-56.

 • Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike. U: 1. forum za javnu upravu. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2012., str. 5-27.

 • Lokalna i regionalna samouprava u Hrvatskoj: k policentričnoj zemlji. U: Hrvatski pravni sustav. Zagreb: HAZU, 2012., str. 127-160.

 • Europeizacija javne uprave u Hrvatskoj. Tim4pin magazin, promo broj, 2012., str. 96-101.

 • Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 12, no. 4/2012, pp. 1175-1196. Verzija na francuskom jeziku Consolidation, fragmentation, et statuts speciaux des collectivites territoriales en Europe. Revue Est Europa, 2012, no. 2, pp. 369-385.

 • Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić (ur.) Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., str. 1-29.

 • Agencies in Three South Eastern European Countries: Politics, Expertise and Law. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. V, no. 2, Winter 2012/13, pp. 17-44 (suautorice Anamarija Musa i Polonca Kovač).

 • Glavne karakteristike postojećeg i prijedlog novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske – zašto nam treba teritorijalna reorganizacija. U: Ivan Koprić (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2013., str. 1-30.

 • Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika – stanje i prijepori. U: Ivan Koprić (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2013., str. 155-188 (suautorica Tijana Vukojičić Tomić).

 • Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: Lokalna samouprava i lokalni izbori. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2013., str. 3-63.

 • Problemi s decentralizacijom ovlasti – između ustavnih načela i stvarnosti. CD sa savjetovanja „Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svijetlu dvadesetgodišnjeg iskustva“, Zagreb, 29. 1. 2013., str. 1-7.

 • Governance and Administrative Education in South Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 13, no. 1/2013, pp. 5-39.

 • Participacija građana u lokalnoj samoupravi – nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva. U: Zbornik radova četvrtog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija, Skopje, 2013., str. 9-35.

 • Europski standardi i modernizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. U: Ivan Koprić (ur.) Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2014. (u tisku).

 • Daljnji koraci u decentralizaciji Hrvatske. U: Zbornik radova povodom umirovljenja prof. dr. sc. Jure Šimovića. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu, 2014. (u tisku).

 • Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 2014. (u tisku).

 • Regional Elections in Croatia – From Third-Order Country Elections to Genuine Regional Politics (suautorice Daria Dubajić i Tijana Vukojičić Tomić; u tisku).

Stručni radovi

 • Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu, Pravnik (Zagreb), vol. 19, br. 1-2/1986, str. 71-84

 • Razvitak formiranja društveno-političkih zajednica u SFRJ (tzv. administrativno-teritorijalna podjela), Pravnik (Zagreb), vol. 20, br. 1/1987, str. 19-31

 • Komuniciranje i birokratizacija društva, Pravnik (Zagreb), vol. 20, br. 2/1987, str. 135-158

 • Instrumentarij za analizu, Pravnik (Zagreb), vol. 20, br. 2/1987, str. 121-124 (prilog u okviru zajedničkog rada s E. Pusićem, S. Ivaniševićem, M. Ramljakom i J. Kregarom: Birokracija i autoregulacija)

 • Public administration and civil service reform in Croatia (suautori Dragan Medvedović, Gordana Marčetić), u: Regional Corruption Assessment Report (by Predrag Bejaković), Southeast European Legal Development Initiative (SELDI), 2001., str. 1-10

 • Neka pitanja suvremenog pravnog obrazovanja na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 52, br. 6/2002, str. 1332-1344

 • Preporuke i mjere za ostvarenje pravne države sukladne EU standardima, www.konkurentnost.hr/nvk, suautor i redaktor, prosinac 2003., str. 1-21 (autor preporuka i mjera koje se odnose na javnu upravu, osobito str. 12-18).

 • Primopredaja vlasti i profesionalizacija uprave, Informator br. 5237 od 15. svibnja 2004., str. 1-3.

 • Građani i uprava, u: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, str. 1-5, 2005.

 • O neposrednom izboru gradonačelnika i općinskog načelnika, Informator br. 5399 od 3. prosinca 2005., str. 9.

 • Administrative Procedures on the Territory of Former Yugoslavia, http://www.sigmaweb.org, str. 1-12.

 • Modernizacija hrvatske uprave i upravno obrazovanje, u: Jakša Barbić (ur.) Reforma hrvatske državne uprave, Zagreb: HAZU, 2006., str. 37-46.

 • Neki problemi primjene općeg upravnog postupka u Hrvatskoj, Informator br. 5422 od 22. veljače 2006., str. 13-14.

 • Razvoj metodologije i provedba pokusnog projekta funkcionalnog pregleda, Hrvatska javna uprava 6(1): 21-28, 2006.

 • Upravno sudovanje u svjetlu prilagodbe europskim standardima, Informator br. 5491 od 21. listopada 2006., str. 1-2. Isto u: Jakša Barbić (ur.) Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja, Zagreb: HAZU, 2006., str. 58-63.

 • Poboljšanje pravnog okvira djelovanja Hrvatske agencije za telekomunikacije / The Improvement of the Legal Framework for Functioning of the Croatian Telecommunication Agency, str. 1-29, studija za CARDS 2004 projekt Jačanje kapaciteta Hrvatske agencije za telekomunikacije. Hrvatska verzija objavljena u Informatoru br. 5541 (Male stranice), str. 1-8.

 • Pojmovnik, Hrvatska javna uprava br. 4/2007: 1121-1130

 • Prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav lokalnih službenika, Hrvatska javna uprava br. 2/2008: 395-406 (pretisnuto u Vedran Đulabić, ur., Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2009., 109-121)

 • Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, Hrvatska javna uprava br. 1/2009., str. 45-49

 • Neposredni izbor načelnika: prednosti i ograničenja. U: Damir Vašiček (ur.) Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima. Opatija: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009., str. 161-168.

 • Predgovor. U: Ivan Koprić, Vedran Đulabić (urednici): Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, Zagreb, 2009., str. 11-20.

 • Predgovor: uprava u službi građana i opći upravni postupak. U: Ivan Koprić (ur.): Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., str. XIII-XVIII.

 • Lokalna samouprava i lokalni službenički sustav u Austriji i Finskoj. Hrvatska javna uprava 9(3): 661-668.

 • Je li moguće zapošljavanje najboljih ljudi u javnoj službi – nekoliko teorijskih i praktičnih pitanja. Riznica br. 11/2009, str. 56-58.

 • Racionalizacija lokalne samouprave, Bilten Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba, 146. tribine, bilten br. 66, siječanj 2010., str. 1-10

 • Karakteristike sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava br. 2/2010, str. 371-386

 • Stanje lokalne samouprave u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava br. 3/2010, str. 665-681

 • Dvajset let javne uprave v samostojni Sloveniji. U: Polona Kovač, Gregor Virant (ur.): Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011., str. 9-19.

 • Decentralizacija Hrvatske – daljnji koraci. U CD izdanju: Materijali za savjetovanje: Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u Europskoj uniji. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2011., str. 1-4 + tabele.

 • Uz Nacrt novog Zakona o upravnom postupku Crne Gore, 2013., str. 1-19, za OECD/Sigmu i MUP Crne Gore.

 • An Analysis of Current Custom and Practice of the Creation of Agencies, Authorities and Institutions. Za PARiS, Beograd, 2013. (suautorica Dragana Aleksić).

Prikazi knjiga

 • Neke odrednice birokratskog fenomena po djelu Rudolfa Bahroa: Alternativa: kritika realnog socijalizma. Pravnik (Zagreb) vol. 19, br. 1-2/1986, str. 147-151

 • Eugen Pusić: Država i državna uprava, Hrvatska javna uprava vol. 1, br. 3/1999, str. 527-534

 • Željko Pavić, Od antičkog do globalnog grada (Zagreb, Pravni fakultet, 2001., str. IV+281). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6/2001, str. 1469-1477

 • Građani kao partneri: informiranje, konzultiranje i participiranje javnosti u kreiranju provedbene politike, Hrvatska javna uprava, vol. 6, br. 1/2006., str. 251-261

 • Inge Perko-Šeparović: Izazovi javnog menadžmenta – dileme javne uprave, Hrvatska javna uprava br. 3/2007, str. 743-748

 • Zdravko Petak (ur.): Stranke i javne politike; izbori u Hrvatskoj 2007. Hrvatska javna uprava vol. 10, br. 2/2010, str. 515-522

 • Polona Kovač, Gregor Virant (ur.) Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011. Hrvatska javna uprava vol. 11, no. 3/2011, str. 817-823