Hrvatska javna uprava

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na učinkovitost javne uprave, javne službe i nezavisne regulatore, a obuhvaća šest znanstvenih radova od kojih su tri pisana na engleskom, a tri na hrvatskom jeziku. Unutar prvog tematskog bloka Aleksandra Maksimovska i Aleksandar Stojkov pišu o socijalnoj responsivnosti i učinkovitosti lokalne samouprave na slučaju Makedonije, a Romea Manojlović bavi se pitanjem uvjetovanosti organizacijske učinkovitosti i veličine organizacije. Drugi tematski blok obuhvaća tri rada. Mauricio Covarrubias, Adriana Plasencia Diaz i Mauricio Covarrubias Romero bave se decentralizacijom obrazovne politike u Meksiku, Desanka Sarvan piše o upravljanju vodnim uslugama kao faktoru teritorijalne integracije lokalnih jedinica, dok se Kristijan Karajić u svom radu bavi menadžmentom arhivskih ustanova i programa. U posljednjem tematskom bloku Josip Vučković piše o kontroli ustavnosti i zakonitosti rada neovisnih upravnih tijela.

U rubrici Sudska i upravna praksa sadržana je praksa Visokog upravnog suda RH i Ministarstva financija. Novi broj časopisa sadrži i pojmovnik Tea Giljevića te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na decentralizaciju i obuhvaća šest znanstvenih radova, od koji je pet pisano na engleskom te jedan na hrvatskom jeziku. Koenraad De Ceuninck i Herwig Reynaert pišu o centralno-lokalnim odnosima u Flandriji, Anto Bajo, Irena Klemenčić i Marko Primorac obrađuju pitanje asimetrične decentralizacije u odabranim zemljama članicama Europske unije, a Ieva Vezbergaite daje komparativnu analizu Brazila i Meksika u pogledu politike decentralizacije i subnacionalne autonomije. Bogoljub Milosavljević i Jelena Jerinić bave se statusom srpskih gradova u kontekstu nacionalne strategije o decentralizaciji, rad Dejana Vučetića obrađuje pitanje decentralizacije i kapaciteta gradskih uprava, dok Muhamed Mujakić analizira ustavna pitanja i teritorijalno ustrojstvo lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Osim navedenog, u časopisu se u rubrici Aktualne teme daje analiza važnih političkih i društvenih događaja u Hrvatskoj u 2014. godini, prikaz knjige, sudska i upravna praksa Upravnog suda u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, kao i niz vijesti o održanim konferencijama, skupovima i predavanjima.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na upravne postupke, javne financije i računovodstvo te upravnu teoriju, a obuhvaća sedam znanstvenih radova od kojih su tri pisana na engleskom, a četiri na hrvatskom jeziku. Unutar prvog tematskog bloka Šprela Zagorc piše o institutu razumnog roka za odlučivanje u upravnim postupcima. Drugi tematski blok obuhvaća tri rada. Rad Tatjane Jovanović bavi se pitanjem računovodstva u javnom sektoru pri čemu se komparativno razmatraju Hrvatska i Slovenija. Tereza Rogić Lugarić bavi se poreznom tajnom, dok Stjepan Gadžo piše o položaju javnopravnih tijela u novom hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Unutar tematskog bloka o upravnoj teoriji Teo Giljević bavi se utjecajem okoline organizacije na upravnu koordinaciju, Mirko Pečarič bavi se analizom modela dobrog upravljanja, dok Danijel Baturina razmatra civilno društvo u kontekstu europeizacije.

Osim navedenog, u časopisu su u rubrici Aktualne teme objavljena stajališta o reformi lokalne i regionalne samouprave, prikaz knjige, sudska i upravna praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Rijeci i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kao i niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

"Hrvatska i komparativna javna uprava" - poziv na pretplatu u 2016.

HKJUnarudzbenica2015
Institut za javnu upravu poziva vas da se pretplatite na časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration", prvi i jedini specijalizirani časopis u Republici Hrvatskoj koji se bavi tematikom javne uprave. Časopis je utemeljen 1999. godine, a izlazi četiri puta godišnje. Osim znanstvenih radova, u svakom broju objavljuju se sudska i upravna praksa te aktualne vijesti, a radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.

Godišnja pretplata na časopis za 2016. godinu iznosi 750,00 kuna, a narudžbenicu možete
popuniti online na web stranicama Instituta ili preuzeti na našim stranicama.

Za sve daljne informacije o pretplati molimo vas da nas kontaktirate preko
kontakt obrasca na našim web stranicama, na adresi Institut za javnu upravu, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10000 Zagreb ili na e-mail adresi: petra.djurman@iju.hr

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na lokalnu samoupravu i obuhvaća osam znanstvenih radova pisanih na engleskom jeziku. Norbert Kersting piše o političkoj participaciji na lokalnoj razini fokusirajući se na izbore i referendume. Anamarija Musa, Domagoj Bebić i Petra Đurman u svom radu analiziraju transparentnost i otvorenost hrvatskih gradova, dok Simona Kukovič i Marjan Brezovšek analiziraju e-demokraciju i e-participaciju u lokalnoj samoupravi Slovenije. Rad Colina Copusa bavi se pitanjem ideologije i realizma u lokalnom upravljanju, Ivan Koprić i Mirko Klarić bave se novim razvojima u hrvatskoj lokalnoj samoupravi, a Michele Breuillard proučava razvoj lokalne demokracije u Francuskoj. Dawid Sześciło bavi se participativnim budžetiranjem u Poljskoj, a Ivan Koprić, Daria Dubajić i Tijana Vukojičić Tomić u svom radu analiziraju izbore na regionalnoj razini u Hrvatskoj.

Osim navedenog, u časopisu su u rubrici Aktualne teme objavljena stajališta o otvorenim pitanjima rješavanja problema povrata imovine ili naknade za imovinu bivših zemljišnih zajednica, praksa Županijskog suda u Zagrebu, Upravnog suda u Osijeku te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća zaštitu ljudskih prava u upravnopravnim i sudskim postupcima te su u ovom broju objavljeni radovi koji su nastali u okviru zajedničkog hrvatsko-slovenskog projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za državne i europske studije iz Kranja.

pročitajte više...

"Hrvatska i komparativna javna uprava" - poziv na pretplatu u 2015. godini

Institut za javnu upravu poziva vas da se pretplatite na časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration", prvi i jedini specijalizirani časopis u Republici Hrvatskoj koji se bavi tematikom javne uprave. Časopis je utemeljen 1999. godine, a izlazi četiri puta godišnje. Osim znanstvenih radova, u svakom broju objavljuju se sudska i upravna praksa te aktualne vijesti, a radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.

Godišnja pretplata na časopis za 2015. godinu iznosi 750,00 kuna, a
narudžbenicu možete popuniti online na web stranicama Instituta ili preuzeti na našim stranicama.

Za sve daljne informacije o pretplati molimo vas da nas kontaktirate na adresi: Institut za javnu upravu, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10000 Zagreb. Informacije možete potražiti i telefonom na broj 01 4895 627, preko
kontakt obrasca na našim web stranicama, ili na e-mail adresi: petra.djurman@iju.hr

Preuzimanje narudžbenice (.pdf.)

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao novi broj 3/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. Tematika objavljenih radova obuhvaća javne službe, javne službenike, lokalni referendum i sigurnosno-obavještajne službe. Svi su radovi objavljeni na hrvatskom jeziku.

Prvi tematski blok novog broja časopisa sadrži dva rada o javnim službama. U prvome Emina Ahmetović, Medina Ahmedić, Almira Muharemović, Edina Nožinović, Aleksandar Draganić, Vesna Katić i Edin Islamović pišu o primjeni puls metodologije u ispitivanju zadovoljstva građana javnim uslugama, a u drugome Desanka Sarvan bavi se implementacijom politike novog javnog menadžmenta u upravljanju javnim vodnim uslugama. U drugom tematskom bloku Damir Juras bavi se pitanjem disciplinske odgovornosti carinskih službenika, a Alen Benazić utjecajem organizacijskih promjena i downsizinga na kvalitetu ljudskih potencijala u javnoj upravi. U bloku o lokalnom referendumu objavljen je rad Vojka Rešetara o institucionalnom mehanizmu participacije građana u procesima oblikovanja javnih politika na lokalnoj razini u Hrvatskoj. U posljednjem tematskom bloku Krešimir Margaletić bavi se analiziranjem normativne uređenosti sigurnosno-obavještajnog sustava Hrvatske.

Osim navedenih radova, novi broj časopisa sadrži prikaz knjige, sudsku praksu i niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama. Usto, objavljen je Pojmovnik dr.sc. Jasmine Džinić.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. Tematika objavljenih radova obuhvaća europsko upravljanje, etiku u javnom sektoru, javne financije i decentralizaciju, državljanstvo i izbore u Hrvatskoj te upravno pravo. Četiri su rada objavljena na engleskom, a tri na hrvatskom jeziku.

Unutar prvoga tematskog bloka koji se odnosi na europsko upravljanje objavljen je rad doc. dr. sc. Anamarije Muse o reformi agencijskog modela upravljanja u EU te rad Paweła Swianiewicza o europeizaciji regija u Poljskoj. U tematskom bloku koji se odnosi na etiku u javnom sektoru također su objavljena dva rada. Tony Evans se pritom bavi pružanjem javnih službi na razini najbližoj građanima, a Dagmar Radin i Brian Shoup pitanjem stranačke nestabilnosti, institucionalnih uvjeta i korupcije u novim demokracijama. U sklopu tematskog bloka koji se odnosi na javne financije i decentralizaciju, Anto Bajo i Marko Primorac objavili su rad o fiskalnoj decentralizaciji i fiskalnoj neravnoteži u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. Unutar bloka o državljanstvu i izborima, Ivan Kosnica piše o hrvatsko-slavonskoj pripadnosti u Hrvatskoj i Slavoniji u nagodbenom razdoblju u Hrvatskoj. Anica Drmić objavila je u posljednjem tematskom bloku rad o pravnoj prirodi ugovora o javnoj nabavi.

Osim navedenih radova, novi broj časopisa sadrži prikaz knjige, sudsku praksu i niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama. Usto, objavljene su preporuke Foruma za javnu upravu za reformu hrvatske javne uprave.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća lokalnu samoupravu te građane i upravu. Novi broj časopisa sadrži devet znanstvenih radova - tri izvorna znanstvena rada, četiri pregledna znanstvena rada te dva prethodna priopćenja. Sedam radova pisano je na engleskom jeziku, a dva na hrvatskom.

Unutar prvoga tematskog bloka koji se odnosi na lokalnu samoupravu objavljen je rad prof. dr. sc Paweła Swianiewicza o europeizaciji lokalnih javnih politika i političkih procesa u Poljskoj te rad doc.dr. sc. Marte Lackowske o europeizaciji poljskih gradova. Prof. dr. sc. Fred Lazin u svom se radu bavi reformama lokalne samouprave u istočnoeuropskim zemljama od raspada Sovjetskog Saveza nadalje, dok je tema rada prof. dr. sc. Mire Hačeka i doc. dr. sc Irene Bačlije upravni kapacitet slovenskih lokalnih jedinica. Dr. sc. Zoran Radman bavi se ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu u području prostornog uređenja, a prof. dr. sc. Ivan Koprić problemima decentralizacije ovlasti u slučaju Hrvatske. Tematski blok o građanima i upravi obuhvaća rad dr. sc. Igora Vidačaka i Marine Škrabalo o utjecaju europeizacije na otvorenost hrvatske javne uprave, rad Wolfganga Ruscha o modernizaciji upravnog postupanja u jugoistočnoj Europi, te rad doc. dr. sc. Iskre Akimovske Maletić u kojem je riječ o javnim službama i ljudskim pravima.

Osim navedenog, u časopisu je objavljen prikaz knjige, pojmovnik autora dr. sc. Mihovila Škarice, te praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Naposljetku, objavljen je niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2013 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća upravnu teoriju, ekonomiju javne uprave, politiku i upravu te ljude u upravi. Novi broj časopisa sadrži osam znanstvenih radova - dva izvorna znanstvena rada i šest pregledna – te jedan stručni rad. Šest radova je pisano na hrvatskom jeziku, a tri na engleskom.

pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 3/2013 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. U novome broju časopisa objavljeni su radovi koji se bave europeizacijom javne uprave, lokalnom samoupravom, službama od općeg interesa te javnim pravom. Novi broj časopisa sadrži osam znanstvenih radova, od čega tri izvorna znanstvena rada, četiri pregledna i jedno prethodno znanstveno priopćenje. Sedam radova je pisano na engleskom jeziku, a jedan na hrvatskom.

pročitajte više...

"Hrvatska i komparativna javna uprava" - poziv na pretplatu u 2014. godini

Institut za javnu upravu poziva vas da se pretplatite na časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration", prvi i jedini specijalizirani časopis u Republici Hrvatskoj koji se bavi tematikom javne uprave. Časopis je utemeljen 1999. godine, a izlazi četiri puta godišnje. Osim znanstvenih radova, u svakom broju objavljuju se sudska i upravna praksa te aktualne vijesti, a radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.

Godišnja pretplata na časopis za 2014. godinu iznosi 750,00 kuna, a
narudžbenicu možete popuniti online na web stranicama Instituta ili preuzeti na našim stranicama.

Za sve daljne informacije o pretplati molimo vas da nas kontaktirate na adresi: Institut za javnu upravu, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10000 Zagreb. Informacije možete potražiti i telefonom na broj 01 4890 247, preko
kontakt obrasca na našim web stranicama, ili na e-mail adresi: petra.djurman@iju.hr

Preuzimanje narudžbenice (.pdf.)

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2013 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

U novome broju časopisa objavljeni su radovi koji se bave upravnom teorijom, Europskom unijom i europeizacijom, javnim službenicima, lokalnom samoupravom s posebnim naglasnom na lokalnu samoupravu u BiH te javnim financijama. Novi broj časopisa sadrži čak deset radova, od čega dva izvorna znanstvena rada, tri pregledna znansvena rada, četiri prethodna znanstvena priopćenja i jedan stručni rad. Osam radova je pisano na hrvatskom jeziku te dva na engleskom.

pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2013 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

U novome broju časopisa objavljeni su radovi koji se bave upravnim obrazovanjem, upravnim pravom te lokalnom samoupravom. Novi broj časopisa sadrži čak deset znanstvenih radova, od čega tri izvorna znanstvena rada, četiri pregledna i tri prethodna znanstvena priopćenja. Osam radova je pisano na engleskom jeziku te dva na hrvatskom.


pročitajte više...

Obavijest pretplatnicima i čitateljima časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Poštovani pretplatnici i čitatelji časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava,

ispričavamo se zbog kašnjenja prilikom izdavanja i izlaska broja 1/2013 časopisa. Spriječili su nas objektivni tehnički razlozi koje smo sada uspješno riješili. Stoga u lipnju možete očekivati izlazak broja 1/2013, a do 20. srpnja i broja 2/2013 časopisa.

Nadamo se da će kvaliteta sljedeća dva broja časopisa nadoknaditi ovo neplanirano čekanje.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju te se nadamo i daljnjoj uspješnoj suradnji.

Srdačan pozdrav,

Uredništvo časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2012 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.  U novome broju časopisa objavljeni su radovi koji se bave upravnom teorijom, odnosom civilnog društva i javne uprave, upravnim ugovorima i javnom nabavom, učinkovitošću javne uprave te teorijom lokalne samouprave.

U ovome broju časopisa objavljeno je čak devet znanstvenih radova, od čega četiri izvorna znanstvena rada, dva pregledna znanstvena rada i tri prethodna znanstvena priopćenja. Šest radova je objavljeno na engleskom jeziku i tri na hrvatskom.

Profesor John Halligan svoj je rad posvetio objašnjenju dosadašnjih reformi javne uprave u Australiji i učinaka do kojih je menadžerskih pristup doveo. Osim toga, navode se nove mjere reforme koje se upravo poduzimaju i problemi koje Australija pritom susreće. Autor se u radu osvrće i na reforme koje se upravo provode u Velikoj Britaniji i Novom Zelandu. Jasmina Džinić u svome radu problematizira pitanje kvalitete javne uprave, s posebnim osvtom na nagrade u javnom sektoru, kao jednim od mogućih instrumenata za podizanje kvalitete čitavog javnog sektora. Jelena Matančević analizira i raspravlja izazove i specifičnosti koji se pojavljuju u komparativnim istraživanjima civilnog društva te daje pregled značajnih komparativnih istraživanja. Profesor Marc Gjidara svoj rad je posvetio raspravi i objašnjenju ugovornih odnosa koji postoje između javnopravnih osoba u Francuskoj, posebno ugovora između središnje države i lokalnih jedinica čiji se broj povećao nakon što je 1980-tih započeo proces decentralizacije. Profesor Didier Truchet se bavi temeljnim načelima procedure javne nabave u Francuskoj te kako je europsko pravo utjecalo na postupak javne nabave u Francuskoj. Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović i dr. sc. Sunčana Slijepčević u radu se bave analizom mogućnosti uvođenja mjerenja učinka subnacionalnih razina vlasti u Hrvatskoj te nastoje identificirati glavne zapreke postojanju ovakvog sustava koji bi sigurno doprinio bržem i boljem lokalnom i regionalnom razvitku. Profesor Mohan S. Kashikar objašnjava sustav ocjenjivanja službenika u Indiji, njegove nedostatke i predlaže moguće izmjene. Profesor Ivan Koprić analizira promjene koje su se dogodile u strukutri lokalne samouprave u europskim zemljama grupirajući ih u tri temeljne skupne te analizira pitanje kako riješiti probleme koje proizlaze iz različitih potreba i mogućnosti između raznih, između sebe nejednakih, lokalnih jedinica. Doc. dr. sc. Anamarija Musa svoj je rad posvetila temi agencifikacije kao obliku decentralizacije prema kriteriju funkcije te je objasnile dobre i loše strane agencifikacije i kretanje ovog trenda u Hrvatskoj.

Osim znanstvenih radova, u ovom broju časopisa objavljen je i prikaz knjige, pojmovnik, praksa Upravnog suda u Rijeci i Viskog upravnog suda, praksa Odbora za državnu službu te niz vijesti sa skupova u zemlji i inozemstvu.

Hrvatska i komparativna javna uprava - dostupni tekstovi iz 2011.

Na stranicama Instituta za javnu upravu dostupni su tekstovi iz časopisa “Hrvatska i komparativna javna uprava” za 2011. godinu. U repozitoriju časopisa trenutno se nalazi više od 400 znanstvenih i stručnih članaka, prikaza ogleda i vijesti, objavljenih u deset godišta časopisa (tekstovi objavljeni u razdoblju od 2002. do 2011. godine), koji su dostupni za pregled i preuzimanje (download).

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava" – rujan 2012

Iz tiska je izašao broj 3/2012 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

U novome broju časopisa objavljeni su radovi koji se bave pitanjem i statusom nekih glavnih gradova u Europi, prikazuje se stanje lokalne samouprave u Sloveniji te tijek procesa decentralizacije u Srbiji. Tri rada su posvećena stanju u hrvatskoj lokalnoj samoupravi, dok se jedan bavi upravljanjem okolišnim problemima.

U ovome broju časopisa objavljeno je deset znanstvenih i jedan stručni rad. Pet znanstvenih radova objavljeno je na engleskom jeziku, četiri na hrvatskom, jedan na srpskom i jedan stručni rad na hrvatskom jeziku.

pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2012 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. U ovome broju časopisa objavljeno je osam znanstvenih i tri stručna rada. Pet znanstvenih radova objavljeno je na engleskom jeziku, a tri na hrvatskom. Među stručnim radovima dva su objavljena na hrvatskom i jedan na engleskom jeziku.

U novome broju časopisa mogu se pronaći teme iz područja lokalnih javnih politika, upravnih reformi u jugoistočnoj Europi, regionalnoj politici u Hrvatskoj, javnog prava te radovi posvećeni akademiku Pusiću.

pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao prvi broj časopisa “Hrvatska i komparativna javna uprava” za 2012. godinu. U novom broju časopisa pretežiti dio objavljenih znanstvenih i stručnih radova posvećen je različitim pitanjima lokalne samouprave u Europi, te određenim problemima javnog menadžmenta u Hrvatskoj. Različitim aspektima lokalne samouprave u Mađarskoj bave se prof. István Temesi, Ándras Szalai i Renáta Tábit. Temesi piše o glavnom statusu grada Budimpešte, Szalai o posebnom statusu sela u Mađarskoj, a Tabit o gradovima sa statusom županija. Lokalnom samoupravom u Francuskoj bave se prof. Michêle Breuillard, prof. Stéphane Guérard i prof. Guillaume Protiêre. Breuillard obrađuje status grada Pariza, Guérard se bavi procesom decentralizacije i uređenjem francuskih “novih općina”, dok Protiêre obrađuje status francuskih metropola. Lokalnom samoupravom bavi se i Frédéric Delauneville objašnjavanjem posebnog statusa grada Bratislave. Temama javnog menadžmenta u Hrvatskoj posvetili su se prof. Jure Šimović i doc. Tereza Rogić Lugarić obradivši problematiku komunalnog gospodarstva i instrumenata njegovog financiranja, zatim Morena Mičetić-Fabić analizirajući organizacijsku prilagođenost jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj korištenju europskih fondova te Nada Pejić i Krešimir Buntak, koji se bave pitanjem može li delegiranje povećati učinkovitost državne uprave. Prof. Kristian Sabo, prof. Rudolf Scitovski i mr.sc. Petar Taler primjenjuju matematički model na analizu mogućeg broja izbornih jedinica u Hrvatskoj.

U ovome broju časopisa možete naći i novu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, praksu Upravnog suda RH Te upravnu praksu Odbora za državnu službu. Objavljene su i tri vijesti s međunarodne i domaćih konferencija te intervju na engleskom jeziku prof. dr.sc. Ivana Koprića i Tijane Vukojičić Tomić o pravu glasa dijaspore u Hrvatskoj.

Novi broj zaključuje pojmovnik o javnim politikama. Objavljeno je ukupno devet znanstvenih radova, od čega pet na engleskom jeziku, te dva stručna rada na engleskom jeziku.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao novi časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava" broj 4/2011., u kojem su domaći i inozemni upravni stručnjaci obradili brojne aktualne teme iz područja javnih službi i javnog menadžmenta, upravnog obrazovanja, regionalne samouprave te reformi javne uprave u Republici Srbiji. Prof. emeritus Hellmut Wollmann piše o načinima obavljanja javnih službi u europskim zemljama; prof.dr.sc. Miro Haček o uvođenju načela poduzetništva u slovensku lokalnu upravu; prof.dr.sc. Snežana Đorđević o reformama javnih službi u Srbiji. Profesori Ian D. Clark i Leslie Pal analiziraju i uspoređuju postojeće akademske programe i profesionalne osobine magistara javne uprave i javnih politika u Kanadi. Profesori Konrad de Ceuninck i Herwig Reynaert opisuju upravne reforme u Flandriji; dr.sc. Vedran Đulabić i Romea Manojlović bave se upravnim aspektima regionalne i kohezijske politike u Hrvatskoj. Jasmina Džinić prikazuje upravne reforme u Srbiji, a prof.dr.sc. Stevan Lilić Strategiju upravne reforme u Srbiji s obzirom na kontekst europskih integracija.

Akademik Jakša Barbić i prof.dr.sc. u mirovini Vlado Puljiz pišu o radu preminulog akademika Eugena Pusića; Barbić o Pusićevom radu u HAZU-u, a Puljiz o Pusićevim pogledima na socijalnu državu, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu. Novi broj časopisa donosi i prikaz knjige prof.dr.sc. Stevana Lilića „Upravno pravo/upravno procesno pravo“, najnoviju sudsku praksu Ustavnog suda i Upravnog suda i upravnu praksu Odbora za državnu službu, intervju s Joškom Klisovićem, predstojnikom Ureda predsjednika RH o novoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast, vijesti o konferenciji Upravno sudstvo pred europskim izazovima; vijesti s tri okrugla stola: Izazovi uključivanja građana u oblikovanju javnih politika; Partnerstvo za otvorenu vlast; Decentralizacija, predstavljanja studije Deset tema u reformi javne uprave u Hrvatskoj te održanom komemorativnom sastanku u čast preminulog akademika Eugena Pusića, kao i pojmovnik pravnog instituta izvlaštenja. U ovome broju objavljeno je osam znanstvenih radova, a svi su svi pisani na engleskom jeziku.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao novi broj časopis “Hrvatska i komparativna javna uprava”. Novi broj donosi znanstvene i stručne članke o aktualnim temama iz područja upravnih reformi, lokalne samouprave, upravnog postupovnog prava i europeizacije javne uprave. Također, možete se informirati o najnovijoj sudskoj i upravnoj praksi, pročitati prikaz knjige o razvoju slovenske javne uprave 1991-2011 urednika Polonce Kovač i Gregora Viranta; nekoliko osvrta s nedavno održanih domaćih i međunarodnih konferencija u zemlji i inozemstvu iz područja javnih politika, javne uprave i upravnog prava te sa zagrebačkog predavanja eminentnog znanstvenika i profesora B.Guy Petersa o razvoju teorije i prakse javne uprave u zadnjih pola stoljeća, kao i saznati o strukturi i oblicima mjesne samouprave u državama diljem Europe. U ovome broju objavljena su čak tri izvorna znanstvena rada, tri pregledna znanstvena rada, jedno prethodno priopćenje i dva stručna rada, od čega je četiri rada na engleskom jeziku.

Sjednica uredništva časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Obavještavamo članove uredništva časopisa “Hrvatska i komparativna javna uprava” da će se sjednica uredništva održati 18. ožujka 2011., u prostorijama Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ćirilmetodska ulica 4, dvorana VII (u potkrovlju), s početkom u 14,15 sati.

Za sjednicu predlažemo slijedeći dnevni red:

1. konstituiranje novog Uredništva
2. ovjera zadnjeg zapisnika
3. prijedlog koncepcije časopisa u narednom periodu
4. prihvaćanje sadržaja broja 1/2011
5. financijske odluke
6. razno

Molimo da se pozivu odazovete i doprinesete kvaliteti rada Uredništva. Ako se niste u mogućnosti odazvati, molimo da se na drugi način (elektronskim putem, telefonski) izjasnite o pojedinim točkama dnevnog reda.

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Ivan Koprić
Pomoćnik glavnog urednika: Dr. sc. Vedran Đulabić
Izvršna urednica: Romea Manojlović

"Hrvatska javna uprava" - dostupni tekstovi iz 2008.

Institut za javnu upravu nastavlja s praksom objavljivanja stručnih radova iz ranijih brojeva časopisa “Hrvatska javna uprava”, kako bi ih učinio dostupnima široj zainteresiranoj javnosti.

pročitajte više...