lokalna samouprava

Priručnik za stručno usavršavanje "Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi"

10 Suradnja lokalna
U sklopu biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska je izašla deseta publikacija pod nazivom “Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi".

Objavljeni priručnik u svom prvom dijelu predstavlja zbornik radova izloženih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu „Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva“ koje je održano 19. veljače 2015. u Zagrebu. Kroz upravnoznanstvenu, pravnu, ekonomsku i financijsku perspektivu, autori obrađuju teme konsolidacije sustava lokalne samouprave, razvojne uloge samoupravnih jedinica te s njom povezane probleme nedostatnog financijskog, razvojnog i apsorpcijskog kapaciteta. Naglasak se stavlja na nove mogućnosti za urbani razvoj, kvalitetu lokalnih javnih usluga te na organizacijske i financijske poticaje domaćem i prekograničnom povezivanju lokalnih i regionalnih jedinica u svrhu oblikovanja i provedbe razvojnih i socijalnih programa i projekata te rješavanja trans-teritorijalnih javnih problema. Autori objavljenih radova su: prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica, Boris Milošević, dr. sc. Sanja Maleković, dr. sc. Jakša Puljiz, mr. sc. Ivana Keser, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i dr. sc. Jasmina Džinić.

Drugi dio priručnika donosi šest dokumenata pravne i političke prirode usvojenih pod okriljem Vijeća Europe i Europske unije, a koji čine temelj europskog institucionalnog okvira za teme o kojima govore objavljeni radovi. Većina njih je po prvi put objavljena u hrvatskom prijevodu. Radi se o Europskoj konvenciji o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti te njena tri dodatna protokola, Povelji o višestupanjskom upravljanju u Europi usvojenoj od strane Odbora regija Europske unije te Preporuci Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe o institucionalnom okviru za suradnju lokalnih jedinica.

Godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva", Zagreb, 19. veljače 2015.

hands
Institut za javnu upravu organizira godišnje savjetovanje na temu "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva", koje će se održati u četvrtak, 19. veljače 2015. s početkom u 9.00 h u dvorani Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49, Zagreb.

Urednici savjetovanja su prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Mihovil Škarica (Pravni fakultet u Zagrebu) i Boris Milošević (Ministarstvo uprave).

Suradnja kao instrument konsolidacije i razvoja lokalne i regionalne samouprave, napose na metropolitanskim područjima. Novosti u sustavu regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Europska grupacija za teritorijalnu suradnju – mogućnosti i perspektive za hrvatske lokalne i područne jedinice. Prekogranična suradnja lokalnih i regionalnih jedinica. Uspješnije privlačenje sredstava iz fondova Europske unije s lokalne i regionalne razine. Razvojni potencijal LEADER programa i uloga lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju. Uloga velikih gradova u ekonomskom razvoju. Financijski kapacitet gradova i lokalni razvoj. Kvaliteta lokalnih usluga.

Europski fondovi, domaće i prekogranično umrežavanje u duhu suradnje i partnerstva različitih teritorijalnih razina instrumenti su kojima se lokalne i regionalne jedinice jačaju i osposobljavaju za preuzimanje suvremene uloge poticanja lokalnog i regionalnog razvoja. Koliko je takav institucionalni ambijent razumljiv i pristupačan hrvatskim akterima? Jesu li prilike koje se unutar njega pružaju dovoljne da se nadiđu strukturne, financijske i druge manjkavosti hrvatskog sustava lokalne i područne samouprave te da odgode ili čak zamijene dublje reorganizacijske reforme u sustavu?

O tim i drugim srodnim temama govorit će: prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Jakša Puljiz (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU), Boris Milošević (Ministarstvo uprave), dr. sc. Mihovil Škarica (Pravni fakultet u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Boris Bakota (Pravni fakultet u Osijeku), doc. dr. sc. Vedran Đulabić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Sanja Maleković (Institut za razvoj i međunarodne odnose), doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Jasmina Džinić (Pravni fakultet)

Kotizacija za savjetovanje iznosi 1.000,00 kn, a uključuje radni materijal, knjigu "Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj", dodatnu publikaciju Instituta za javnu upravu, ručak i osvježenje.

Program i prijavnica za savjetovanje

Nova izdanja u biblioteci "Priručnici za stručno usavršavanje"

lokalna2
U okviru biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska su izašla dva nova priručnika. Priručnik pod nazivom “Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj” zbornik je radova sa znanstveno-stručnog savjetovanja “Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetogodišnjih iskustava”, održanog početkom 2013. godine, a donosi tekstove domaćih eksperata i lokalnih upravnih službenika koji obrađuju različite teme iz područja lokalne samouprave: detaljan prikaz zakonskih promjena, analiza sustava neposrednog izbora izvršnih dužnosnika u lokalnoj samoupravi, uloge lokalnih jedinica u osiguranju konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini, konzultiranje građana, etički standardi lokalnih službenika, međuodnos političke i statističke regionalizacije, problem funkcioniranja malih općina, promjene u komunalnim djelatnostima i u sustavu nadzora nad lokalnom samoupravom.

agencije
Zbornik radova “Agencije u Hrvatskoj” sadrži konačne verzije tekstova predstavljenih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu u Zagrebu “Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije?”, održanom krajem 2012. godine. Radovi autora predstavljaju kombinaciju različitih pristupa problematici agencija i javnih službi, a obrađuju teme kao što su razvoj agencijskog modela javne uprave, položaj nezavisnih regulatora, utjecaj procesa europeizacije na javne službe na lokalnoj i regionalnoj razini, iskustva i izazova rada agencija u Hrvatskoj i prijedloge za uspostavu pravnog okvira koji bi regulirao dobro upravljanje u regulatorima.

Više informacija o priručnicima pročitajte
ovdje

Zbornik radova "Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj"

reforma lrs
U sklopu bilblioteke “Suvremena javna uprava” iz tiska je izašao zbornik međunarodno recenziranih znanstvenih radova, predstavljenih na savjetovanju “Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave”, koje je u organizaciji Instituta za javnu upravu održano 22. travnja 2010. u Zagrebu. Autori u radovima zahvaćaju sve relevantne aspekte i komponente teritorijalne (lokalne i područne-regionalne) samouprave u Hrvatskoj,identificiraju temeljne probleme postojećeg sustava i nude detaljno obrazložene prijedloge za unapređenje takvog sustava. Riječ je o glavnim obilježjima postojeće i prijedlozima nove teritorijalne organizacije (prof.dr.sc. Ivan Koprić), lokalnom djelokrugu u okviru novih funkcija lokalnih jedinica (Mihovil Škarica), problemima i novim rješenjima u financiranju lokalnog djelokruga (Helena Masarić), novinama u regionalnom razvoju i regionalnoj politici (doc.dr.sc. Vedran Đulabić), problemima velikih gradova i njihovog financiranja (doc.dr.sc.Tereza Rogić Lugarić), problemima i potencijalima mjesne samouprave (Nives Kopajtich Škrlec), stanju i problemima lokalnih političkih institucija nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika (prof.dr.sc. Ivan Koprić, Tijana Vukojičić Tomić), upravljanju ljudskim potencijalima u okviru novog lokalnog službeničkog zakonodavstva (prof.dr.sc. Gordana Marčetić), analizi postojećeg stanja i mogućih promjena u sustavu nadzora nad radom lokalnih jedinica (dr.sc. Teodor Antić) te komparativnimprimjeri problema u decentralizacijskim procesima u Francuskoj (Teo Giljević), Grčkoj (Romea Manojlović) i Sloveniji (Daria Dubajić).

Radovi u knjizi opremljeni susažecima i popisom literature, a knjiga sadrži i sažetke na engleskom jeziku i popis autora radova.

Priručnik "Lokalna samouprava i lokalni izbori"

lokalna
U sklopu biblioteke “Priručnici za stručno usavršavanje” iz tiska je izašla sedma pubikacija pod nazivom “Lokalna samouprava i lokalni izbori.” Publikacija započinje opsežnom uvodnom studijom prof.dr.sc. Ivana Koprića o iskustvima dvadesetogodišnjeg postojanja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj, koja se razvijala u tri temeljne faze: prvoj 1990-1993, drugoj 1993-2001 i trećoj 2001-2010. U studiji se analiziraju stanje i karakteristike postojeće teritorijalne organizacije te ozbiljni nedostaci postojećeg sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, razlozi za teritorijalnu reorganizaciju putem smanjivanja broja jedinica lokalne samouprave, osnivanja političkih (samoupravnih) regija, mjera modernizacije sustava itd. te naposljetku daje deset prijedloga za reformu sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj.

pročitajte više...

Forum za javnu upravu - Lokalna samouprava i decentralizacija, Zagreb, 16. svibnja 2012.

Forum FES-IJU Lokalna samouprava i decentralizacija 16.5.2012 (2)
U organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga i Instituta za javnu upravu, 16. svibnja 2012. u prostorijama Hotela Dubrovnik održan je prvi Forum za javnu upravu. Forum za javnu upravu osnovan je kao trajni skup stručnjaka i praktičara sa šireg područja javne uprave sa temeljnim zadatkom da inicira promišljeno raspravljanje o temeljnim problemima hrvatske javne uprave i formulira moguća rješenja i prijedloge koji bi poslužili kao okvir i sadržaj nužnog procesa reforme hrvatske uprave. Osnovani forum je zatvorenog tipa, a na poziv organizatora u njemu sudjeluju stručnjaci iz akademskih i drugih institucija. Predviđeno je da se forum sastaje dva do tri puta godišnje te raspravlja o unaprijed dogovorenoj temi. Nakon svakog Foruma bit će izdana brošura koja će sadržavati uvodna izlaganja i raspravu sudionika Foruma.

Prvi Forum za javnu upravu bavio se temom Lokalne samouprave i decentralizacije. Okupljene sudionike foruma pozdravila je moderatorica foruma doc. dr. sc. Anamarija Musa sa Pravnog fakulteta u Zagreba te dr. Dietmar Dirmoser kao voditelj Friedrich Ebert Stiftung ureda za Hrvatsku.

pročitajte više...

Savjetovanje Instituta za javnu upravu “Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u EU”

savjetovanje
Dana 16. studenoga 2011. u Palači Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, Zagreb održano je cjelodnevno Savjetovanje Instituta za javnu upravu pod nazivom “Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u EU”. Savjetovanju je prisustvovalo stotinjak sudionika iz tijela državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, pravosuđa, akademske zajednice i civilnog društva. O deset aktualnih tema - teritorijalnom preustroju RH, ustavnom jamstvu zaštite prava na lokalnu samoupravu, agencifikaciji kao novoj centralizaciji, korištenju odnosno perspektivama korištenja predpristupnih odnosno strukturnih fondova EU, novoj kohezijskoj politici EU i izazovima regionalne politike u RH, novoj regulaciji sustava javne nabave, problemima u komunalnom gospodarstvu, sustavima motivacije lokalnih službenika u zemljama Zapadnog Balkana, inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast te koracima nužnim za povećanje transparentosti lokalnih vlasti izlagali su redom prof. dr.sc. Ivan Koprić i Josip Jambrač, Antun Palarić, doc. dr.sc. Anamarija Musa, Dalibor Dvorny, dr.sc. Vedran Đulabić, Nada Gunjača, Desanka Sarvan, Gordana Karapandža, Joško Klisović i prof.dr.sc. Ivan Koprić.

Više informacija o održanim izlaganjima, provedenim diskusijama i usvojenim zaključcima na Savjetovanju moći ćete uskoro pronaći u novom broju časopisu “Hrvatska i komparativna javna uprava”, dok će tekstovi radova izlagača biti dostupni javnosti u novom priručniku Instituta za javnu upravu čije je izdanje u pripremi.

Tribina sekcije prvostupnika “Lokalna samouprava", Čakovec, 1. lipnja 2011.

Čakovec
Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu i Grad Čakovec pozivaju vas na tribinu o lokalnoj samoupravi, koja će se održati 01.lipnja 2011. (srijeda) u 13:00 sati u multimedijalnoj dvorani „TIC-a“, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22.


Uvodničari i teme su:
1. Prof. dr. sc. Gordana Marčetić: "Etika i/ili korupcija u lokalnim službama
2. Doc. dr. sc. Anamarija Musa: "Kako poboljšati lokalno upravljanje - uključivanje građana i kvaliteta usluga"
3. Mihovil Škarica, dipl. iur.: "Uloga gradova u procesu decentralizacije"

Tribina sekcije prvostupnika - "Mjesna samouprava"

Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu poziva Vas na tribinu “Mjesna samouprava u Republici Hrvatskoj“, koja će se održati u srijedu 19. svibnja 2010. u Gundulićevoj 10, Zagreb, dvorana II s početkom u 16:00 sati.

Održano savjetovanje "Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave"

U organizaciji Instituta za javnu upravu, pod uredništvom prof. dr. sc. I. Koprića, mr. sc. T. Antića i M. Kovačića, 22. travnja 2010. godine u hotelu Sheraton održano je savjetovanje na temu: „Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave?“. Otvaranje savjetovanja započelo je obraćanjem prof. dr. sc. I. Koprića, predstojnika Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednika Instituta za javnu upravu, koji je izlaganja i raspravu na temu reforme lokalne i regionalne samouprave ocijenio veoma aktualnom s obzirom na goruće probleme s kojima se Vlada Republike Hrvatske odlučila uhvatiti u koštac najavivši skorašnje mjere reorganizacije lokalne i regionalne samouprave.
pročitajte više...

Tribina kluba pravnika "Racionalizacija lokalne samouprave"

Klub pravnika Grada Zagreba u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira 146. tribinu pod naslovom “Racionalizacija lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj”. Uvodničar na tribini bit će prof.dr.sc. Ivan Koprić, s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tribina će se održati u utorak, 19. siječnja 2010. u Vijećnici Pravnog fakulteta, II kat lijevo s početkom u 19.00 sati.

preuzimanje prezentacije

Predavanje “Okrupnjavanje lokalnih jedinica u Finskoj, Zagreb, 13. travnja 2012.

pekkakettunen
Dana 13. travnja 2012., u organizaciji Instituta za javnu upravu i Studijskog centra za javne financije i javnu upravu, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Pekka Kettunen, profesor s finskog Sveučilišta Jyväskylä, održao je predavanje na temu “Okrupnjavanje lokalnih jedinica u Finskoj”. Predavanju je pristustvovalo više desetaka članova Insituta za javnu upravu, članova drugih institucija, profesora i suradnika Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti, studenata… Moderatorica predavanja bila je doc. dr.sc. Anamarija Musa, docentica na Katedri za upravnu znanost i voditeljica međunarodne suradnje Instituta, koja je kao uvod u predavanje predstavila gosta predavača i rekla nešto o njegovoj znanstvenoj djelatnosti...
pročitajte više...